INFORMACJE OGÓLNE

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów z tytułem licencjata lub magistra, którzy zamierzają w przyszłości wykonywać zawód tłumacza, oraz do osób na co dzień stykających się z językiem angielskim w pracy zawodowej. Wszystkie zajęcia w ramach studium prowadzone są przez praktykujących tłumaczy, w tym doświadczonych tłumaczy przysięgłych. W trakcie studiów stawiamy na wszechstronność i różnorodność, proponując zajęcia z użyciem oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia SDL Trados Studio, zajęcia z tłumaczenia dokumentów, tłumaczenia ustnego i wiele innych.


Sylwetka absolwenta:

Absolwent studium będzie posiadał praktyczne umiejętności pozwalające na tłumaczenie tekstów za pomocą oprogramowania SDL Trados Studio, wiedzę na temat tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów, wprawę w zakresie tłumaczenia ustnego oraz doświadczenie w zakresie tłumaczenia szerokiej gamy tekstów (w tym naukowych i marketingowych). Absolwent studium będzie osobą wszechstronnie przygotowaną do wykonywania zawodu tłumacza, świadomą wyzwań i możliwości w ramach tej profesji. 

Czas trwania studiów:  

2 semestry, 16 zjazdów (średnio co 2 tygodnie) po 14 godzin: 4 godz. w piątek (17:00-20:00) oraz 10 godz. w sobotę (09:00 – 17:00)

Liczba godzin:
224

Opłata za semestr: 

1998 zł 

Liczba słuchaczy:
30 osób (2 grupy po maks. 15 osób) 

Zaliczenie studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Ocena końcowa, która pojawia się na świadectwie, jest obliczana na podstawie średniej ze studiów.

Rekrutacja:
Studia skierowane są przede wszystkim do osób posiadających tytuł magistra lub licencjata filologii angielskiej bądź lingwistyki stosowanej z językiem angielskim. Słuchaczami mogą zostać również absolwenci innych kierunków, pod warunkiem że udokumentują zaawansowaną znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 odpowiednim certyfikatem. Ponieważ znaczna część zajęć tłumaczeniowych odbywa się w pracowni komputerowej, wymagana jest także biegła znajomość obsługi komputera. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin rekrutacji:  do 20 września 2018

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018

Jak się zarejestrować?
Niezbędne informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie UKW: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • kserokopię dowodu osobistego
  • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas rejestracji internetowej na stronie https://podyplomowe.ukw.edu.pl/login.php
  • kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 w przypadku absolwentów kierunków innych niż filologia angielska i lingwistyka stosowana z językiem angielskim. 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Filologii Angielskiej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. 52 340 16 87

Kontakt
Sekretariat Filologii Angielskiej
mgr Renata Sztuba
tel. 52 340 16 87

dr Michał Borodo

Opłaty za studia
Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty w następujących formach i terminach:


1.  S e m e s t r  z i m o w y
a) jednorazowo w terminie do dnia 1 października
albo
b) w czterech równych ratach w następujących terminach:
I rata do dnia 1 października
II rata do dnia 1 listopada
III rata do dnia 1 grudnia
IV rata do dnia 1 stycznia

2.  S e m e s t r  l e t n i
a) jednorazowo w terminie do dnia 1 lutego
albo
b) w czterech równych ratach w następujących terminach:
I rata do dnia 1 lutego
II rata do dnia 1 marca
III rata do dnia 1 kwietnia
IV rata do dnia 1 maja

Wpłaty należy dokonać na konto Wydziału Humanistycznego:

Wydział Humanistyczny UKW
Bank Zachodni WBK SA oddział w Bydgoszczy
79 1500 1360 1213 6002 4254 0000

a w tytule wpisać „Studia podyplomowe dla tłumaczy j.angielskiego" oraz imię i nazwisko”.